Copyright © 2021 Anne Rodenburg  

Fotografie en video © Paul Fekkes, Angelique en Hans Savelberg

Hoewel de informatie op deze site met grote zorgvuldigheid is samengesteld kan ik geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Bezoekers van deze site kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. De praktijk aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van de door de praktijk gepubliceerde informatie.

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Anne Rodenburg – Praktijk voor Haptotherapie.

Hoewel de praktijk ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan de praktijk geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Anne Rodenburg wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.
Alle rechten zijn voorbehouden. © copyright 2021 Anne Rodenburg. Fotografie © Paul Fekkes, Angelique en Hans Savelberg.