Werkstress: een probleem met hoge prioriteit

Werkstress is een probleem met hoge prioriteit binnen onze maatschappij. Veel werknemers hebben last van werkstress en veel bedrijven kampen met een hoog ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid door (psychische) overbelasting. De kosten van het verzuim ten gevolge van werkstress lopen hoog op, en dat is een prikkel om werkstress te verminderen en te zorgen dat mensen met een prettig gevoel en goede gezondheid aan het werk zijn.

Zijn wij productiemiddelen, nee toch?!

Maar belangrijker nog, hoe willen wij als mensen leven en werken?! Zien we onszelf vooral als productiemiddelen, en praten we in termen van effectiviteit, opbrengst, kosten en baten? Of zijn we gelukkiger als we onszelf zien als mens in beweging, die zorgt dat zij of hij balans heeft in haar of zijn eigen leefomgeving en vanuit die persoonlijke leefomgeving een zinvolle bijdrage doet aan de samenleving?!

Wij zijn mensen, met een zinvolle bijdrage aan de samenleving!

Ik wil er aan bijdragen dat we onszelf als waardevol mens zien: dat we met plezier en zonder al te veel stress een waardevolle menselijke samenleving vorm geven, een samenleving waarin de gemaakte producten en geleverde diensten iets toevoegen aan het leven van de mensen om ons heen. Zodat we een gezond en waardevol leven kunnen leiden in een duurzame samenleving.

Wij zijn mensen, met waardigheid en met een waardevolle inbreng in het geheel. Als we elkaar zo zien, voelen we ons gewaardeerd, en ontstaat er intrinsieke motivatie om iets moois en waardevols neer te zetten, te leveren of te produceren.

Anne

Cijfers over werkstress, verzuim en arbeidsongeschiktheid

Veel mensen ervaren in hun werk een lage graad van autonomie (43%) en hoge taakeisen (36%); daarbij hebben mensen veel last van ongewenst gedrag van klanten patiënten, leerlingen of andere externen*5. Onder druk van wat er allemaal in het werk moet gebeuren en de belangen die er spelen, vergeten we de focus weer los te laten, de verbinding met elkaar weer op te zoeken, en te ontspannen in dat wat we doen. De verzuimcijfers ten gevolge van psychische overbelasting liegen er niet om: we vinden het moeilijk ontspannen te werken! En veel mensen hebben last van interne overtuigingen, zoals ‘dat er hard gewerkt moet worden’, of dat ‘er geen tijd voor ontspanning is’.

Mijn visie is: werken om bij te dragen aan de wereld geeft inspiratie

Het is mijn stellige overtuiging dat we niet alleen werken om te overleven en geld te verdienen, maar dat werk ook een invulling geeft aan onze aspiraties en onze wens tot bijdragen aan de wereld.

Pas als we meer vanuit dat besef werken, en in verbinding kunnen blijven met dat besef, voelen we ons waardevol en ontlenen we vervulling aan ons werk. Zo kunnen we ons werk ook duurzaam, geïnspireerd en energiek blijven doen, een leven lang, zodat de doelstellingen van onze organisaties en bedrijven ook behaald kunnen worden, én zodat we ons leven als zinvol ervaren! Dan is er een ‘win-win’ situatie.

De visie op werken vanuit de haptonomie: door te werken met je gevoel werkstress voorkomen en meer veerkracht!

Als er binnen je organisatie sprake is van verzuim t.g.v. werkstress, wil je het liefst dat je mensen zo snel mogelijk weer aan het werk zijn. Preventief gezien, wil je nóg liever dat er geen sprake is van overmatige werkstress en dat je medewerkers energiek aan het werk kunnen blijven, dat ze veerkracht hebben! Dat lukt beter als de mensen binnen je organisatie geïnspireerd zijn. Lukt dat bij jullie organisatie?!

Verzuim
 • 27% van verzuimdagen door psychische klachten, overspannenheid en burn-out*1

 • 56,8 dagen gemiddelde duur psychisch verzuim*2

 • 20% van de werknemers (1,3 miljoen) kampt met burn-out klachten*3

 • 13,6% psychosociale arbeidsbelasting*1
 • 40% van verzuim door psychische klachten werkgerelateerd*1

 • 79% van psychische klachten veroorzaakt door burn-out en overspannenheid*4

Arbeidsongeschiktheid
 • 2014:*4

  • 360.000 mensen arbeidsongeschikt (2014)

  • 47% psychische klachten als oorzaak

 • 2019:*1

  • 565.000 mensen geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt

  • 44% instroom door psychische aandoeningen

Van organisatie vol werkstress naar een organisatie met veerkracht

Hoe meer je je bewust wordt van de enorme impact van deze hoge cijfers van werkstress en verzuim door psychische overbelasting, hoe meer je je gaat beseffen dat elke investering in welzijn en werkgeluk van je medewerkers van waarde is. Het is noodzakelijk om continu te investeren in het terugdringen van dit verzuim en arbeidsongeschiktheid. Die investering heeft twee peilers.

Van stress naar rust en ontspanning

Ten eerste werken aan de rust en ontspanning van je medewerkers. Het is nodig dat we met regelmaat uit onze neiging tot steeds meer focussen gehaald worden. Sommige mensen lukt dat intrinsiek, anderen hebben daar een steuntje en aanmoediging bij nodig. Maar we kunnen alleen maar blijven presteren als de batterij ook tijd en ruimte krijgt om weer op te laden.

Van bore-out naar inspiratie en gebruik maken van je talenten

Ten tweede is er voldoende inspiratie nodig. Als je je bewust bent waarvoor je dat werk allemaal levert, wat je bijdraagt, vanuit jouw sterke kanten en talenten, dan wordt het werk zinvol en draagt het bij aan zelfverwerkelijking en zelfverwezenlijking. Dan weet je waar je het allemaal ook al weer voor doet, en daar ontleen je blijdschap en vervulling aan. Dat inspireert en geeft energie!

Hoe zit het bij jullie organisatie? Is er voldoende tijd om even te relaxen, pauze te houden en te ontspannen? En zijn er ook mogelijkheden om weer inspiratie op te doen, zodat er weer met frisse energie gewerkt kan worden?

Professionele ondersteuning van het welzijn van jouw mensen: balans tussen ontspanning en inspiratie

Als je hier in jouw organisatie of bedrijf meer in wilt investeren, dan kan Anne Rodenburg – stress en burnout coaching Den Bosch jou goed ondersteunen. Anne Rodenburg is coach en werkt op basis van de mensvisie van de haptonomie. Vanuit deze visie op mensontwikkeling, het inzetten van je gevoel in het dagelijks handelen, en de praktische ervaringsoefeningen die ze vanuit de haptonomie kan inzetten, kan ze samen met jou bekijken wat er in jouw bedrijf of organisatie nodig is: werken aan rust, ontspanning en verbinding met elkaar, aan inspiratie en inzetten van talenten, of aan een combinatie van beide.

Werkdruk en werkstress
 • 18% van de werknemers ervaart werkdruk*1
 • 37% van de werknemers geeft werkdruk of werkstress op als reden voor verzuim*5
 • 11 miljoen verzuimdagen in 2021*5
Werkgevers nemen maatregelen
 • 48% van de werkgevers heeft meer autonomie gegeven aan de werknemers*5
 • 34% van de werkgevers heeft een aanspreekpunt ingesteld voor werknemers*5
 • 33% van de werkgevers heeft veranderingen in de organisatie van werk ingevoerd*5

De kosten van verzuim

Al het verzuim brengt enorme kosten met zich mee. Als je het verzuim door psychische klachten al een week kunt bekorten door te investeren in herstel bij stress klachten, dan is er al een enorme winst!

Kosten per werknemer
 • 11.000 euro verzuimkosten per werknemer in 2020, 2,8 miljard verzuimkosten voor werkgevers in 2020*5

Totale kosten voor werkgevers
 • 13 miljard euro aan loondoorbetaling (64% door psychisch verzuim)*1

Bronnen van de kaders: *1 Factsheet Ziekteverzuim, Arbobalans, 2020; *2 Arbobalans, 2020; *3 Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden, TNO, 2022; *4 Nationaal Kompas/ArboNed, 2014; *5 Factsheet Week van de Werkstress, TNO, 2022

Anne Rodenburg – Stress en burnout Den Bosch – helpt je graag bij je investering in veerkracht en inspiratie van je medewerkers

Werkstress verminderen door stilstaan bij je waarde

Ik ben er van overtuigd dat stilstaan bij onze waarde en bij hoe we die in ons leven willen vormgeven, ons helpt ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen. We gaan weer met meer plezier, energie en focus aan het werk als we:

 • meer tijd te nemen om stil te staan bij hoe we onze taken afstemmen op onze mogelijkheden.
 • meer aandacht besteden aan onze eigen kern: wat we willen bijdragen aan de wereld, hoe wij willen dat onze wereld eruit ziet, aan hoe we onze eigen waarde voor de wereld zien.
 • de tijd nemen om te leren van onze ervaringen en op basis daarvan onze dagelijks werkelijkheid telkens weer opnieuw bijsturen en vormgeven: zowel als bedrijf of organisatie, als als individuele persoon die in een organisatie werkt.
Werkstress verminderen bij bedrijven en organisaties

Door persoonlijke ontwikkeling meer geluk, focus en productiviteit

Vanuit mijn kern als mens, en vanuit mijn ervaring vanuit de haptonomie en met de groeikracht van mensen is het daarom mijn missie om organisaties en bedrijven te ondersteunen in het maken van deze stap, en om individuele vrouwen daarbij te inspireren en mogelijkheden te bieden om hun persoonlijke ontwikkeling hierin te maken. Met als doel: meer geluk en vooral ook meer focus en productiviteit: dat we met zijn allen mooie dingen neer kunnen zetten, waar we weer blij van worden.

We willen zo snel mogelijk vooruit…

Onze neiging als mens is zo snel mogelijk vooruit te gaan in het leven. Ik zie het bij al mijn cliënten, en ik zie het bij mezelf. We willen vooruit! Dat is mijns inziens een menselijke oer-drive. Alleen … als we ons steeds maar weer door die oer-drive op sleeptouw laten nemen, dan komen we in de knel.

Psychische overbelasting: signaal voor bezinning en een pas op de plaats!

Wat we nodig hebben om die weg vooruit ook effectief en waardevol te laten zijn, is ruimte voor reflectie, voor een pas op de plaats, bezinning en hervinden van onze kernwaarden. Ruimte om hernieuwd af te stemmen op wie we zijn, wat we willen en wat we kunnen. Zodat we weer opnieuw onze energie kunnen inzetten. Dat is ook het signaal van psychisch verzuim, last van werkstress, overspannenheid en burn-out: het wordt dan tijd voor een pas op de plaats, en ons lichaam geeft het aan.

Wat ik voor je kan betekenen

Ik ondersteun mensen – en specifiek: druk bezette multitaskende vrouwen – bij het onderzoeken van de signalen van hun werkstress en bied ze de mogelijkheid tot bezinning en hervinden, om zo snel mogelijk weer fris aan de start te kunnen komen.

Ik help ze weer in contact te komen met hun gevoel: dat is de kern van de begeleiding die ik vorm geef vanuit de haptonomie. Daardoor worden mensen zich weer bewust van wat ze vanuit hun hart verlangen, en krijgen ze weer contact met het gevoel en de reden waarom ze ooit ook al weer voor hun werkomgeving hadden gekozen.

Zo gaan ze zich weer gewaardeerd voelen en gaan ze weer voelen hoe ze zich vanuit hun authentieke eigen wijze weer volop kunnen inzetten, met al hun talenten en hun potentie. Mijn werkwijze is gestoeld op al mijn ervaring met mensen vanuit de haptotherapie en een concreet 7-stappenplan om een duurzame balans te bereiken. Begeleiding wordt afgestemd op de urgentie en wensen betreffende iedere cliënt afzonderlijk.

Meer focus in het werk en openheid in interactie

Twee medewerksters van mijn team hebben bij Anne een stress- en burn-out traject gevolgd. Bij beide medewerksters was er sprake van uitval uit het werk door een onbalans tussen hun werksituatie enerzijds (t.g.v. op dat moment spelende organisatieveranderingen) en hun lichamelijke en mentale belastbaarheid anderzijds. De werkneemsters zochten naar handvaten om aan hun belastbaarheid te werken, hun werk zodanig vorm te geven dat het hen weer energie zou opleveren, en om anders met situaties op het werk om te kunnen gaan.

Beide medewerksters zijn enorm gegroeid in de wijze waarop ze nu in hun werk staan. Ik zie veranderingen in hun openheid in de interactie met andere medewerkers, een duidelijker focus op de taken die er liggen, en meer leiderschap en rust in het werk. Het is voor hen makkelijker geworden om hun grenzen aan te geven – met behoud van verbinding en met respect voor de ander. Deze ontwikkeling blijft zich ook nu nog voortzetten.
Ook zie ik dat ze zich allebei op het persoonlijke vlak ontwikkeld hebben: dat komt bijv. tot uiting in aspecten als het hebben van meer rust en zelfvertrouwen, en het zichzelf meer dingen gunnen.

Doordat Anne ook ruimte vrijmaakt voor drie-gesprekken tussen cliënt – werkgever – begeleidster, heeft ze mij als teamleider ook de mogelijkheid gegeven om voeling te houden met het ontwikkelproces van beiden. Her en der heeft ze ook een ander perspectief op situaties aangereikt, waardoor ik makkelijker kan inschatten wat er tijdens interacties op het werk speelt, en de talenten van de medewerksters kan zien.

Jacco Haagmans

Teamleider Bestuurszaken, gemeente Roerdalen

Welke stap wil jij nemen in je organisatie of bedrijf?

Geïnspireerd geraakt om aan het werkplezier in jouw bedrijf te werken?

Ben je ondertussen geïnspireerd geraakt om (nog) meer te investeren in de ontspanning en het werkgeluk van jouw werknemers? Of wil je dat jouw werkgever in het bedrijf waar jij werkt ook meer investeert in het welzijn van de medewerkers? Maak dan hieronder een keuze wat jij wilt. Ik help je graag met mijn kennis van en ervaring met mensen vanuit de haptonomie bij de aanpak van werkstress, zodat in jouw bedrijf weer werkplezier ontstaat en inspiratie hervonden word. In een oriënterend gesprek kunnen we de situatie van jouw bedrijf onder de loep nemen, en brainstormen wat de beste aanpak zou kunnen zijn om je bedrijf of organisatie gezond te houden.

De mogelijkheden van begeleiding

Heb je medewerkers die veel last van stress hebben, dan is individuele coaching geschikt. Zijn ze op zoek naar inspiratie, en richting voor hun talenten, dan is coaching met Het Talentenspel voor de hand liggend.  Spelen er afstemmingszaken binnen een team, dan is groepscoaching waarbij we stilstaan bij het contact van ieder met zichzelf en met anderen, dat contact voelbaar maken zeer waardevol, zodat mensen elkaar weer of nog beter weten te vinden, verbindingen steviger worden, en de neuzen weer dezelfde kant op staan.

Aanvraag oriënterend gesprek bedrijven en organisaties


  Je bericht

  Hierbij geef ik toestemming voor toesturen van informatie naar bovenstaand email-adres: (verplicht)

  Je naam en email-gegevens worden in dit formulier gevraagd om het antwoord op je vraag naar de juiste persoon terug te kunnen sturen. De informatie die je in dit Contactformulier naar de praktijk stuurt, wordt beveiligd verzonden. De informatie zal alleen gebruikt worden om de vraag die je stelt te beantwoorden of de aanmelding die je doet op de juiste wijze af te handelen. De informatie zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden en zal niet doorgestuurd worden aan derden. Gebruik deze link als je meer informatie wilt over wat er gebeurt met je gegevens, de locatie van bewaring, de bewaartermijn en de toegang tot de gegevens.